Dywidenda

Dywidenda

Polityka dywidendy zawarta w Strategii ELEKTROBUDOWY SA, przewiduje, że w latach 2016-2018 Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz Akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWA.

Rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą uwzględniać aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz potrzeby rozwojowe.


Wykres interaktywny wypłaty dywidend w ostatnich latach dla Akcjonariuszy:

Informacja o dywidendzie

Dywidenda za rok 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie dywidendy 19.04.2011 26.04.2012 25.04.2013 22.05.2014 26.04.2016 25.04.2017 26.04.2018
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł 28.485.648,0 18.990.432,0 9.495.216,0 9.495.216,0 18.990.432,0 47.476.080,0 49.849.884,0 
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł 6,0 4,0 2,0 2,0 4,0 10,0 10,5
Data nabycia praw do dywidendy 18.07.2011 25.07.2012 25.07.2013 22.07.2014 20.07.2016 20.07.2017 20.07.2018
Data wypłaty dywidendy 2.08.2011 9.08.2012 9.08.2013 5.08.2014 3.08.2016 3.08.2017
(I rata);
19.12.2017
(II rata)
3.08.2018 
(I rata);
19.10.2018 
(II rata)
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608

dane archiwalne

 

Plik z danymi w formacie xlsx Wypłata dywidendy i skup akcji od roku 2009 plik .xlsx20 kB

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry