Dokumenty do pobrania

Kategoria: powiązane pliki [23]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26.04.2018 roku 229.01KB Plik: Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26.04.2018 roku
pdf Projekt uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" 41.26KB Plik: Projekt uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" 42.5KB Plik: Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 zaproponowany przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 19.04.2018 r. - Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" 69.84KB Plik: Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 19.04.2018 r. - Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA przez pełnomocnika 169.9KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA przez pełnomocnika
pdf Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 rok 0.9MB Plik: Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 rok
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok 679KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z załącznikiem 6.15MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 wraz z załącznikiem 677.73KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wraz z załącznikami 2.74MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wraz z załącznikami
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 63.04KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2018 r. 278KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2018 r.
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2018 r. 99.83KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2018 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017 11.84MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017
pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 1.09MB Plik: Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
pdf List Prezesa GK ELEKTROBUDOWA 1.08MB Plik: List Prezesa GK ELEKTROBUDOWA
pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 529.01KB Plik: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2017 - wybrane dane finansowe 84.47KB Plik: Skonsolidowany raport roczny RS 2017 - wybrane dane finansowe
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017 11.84MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017
pdf Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 0.94MB Plik: Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
pdf List Prezesa ELEKTROBUDOWA SA 1.07MB Plik: List Prezesa ELEKTROBUDOWA SA
pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 500.3KB Plik: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
pdf Raport roczny R 2017 - wybrane dane finansowe 82.06KB Plik: Raport roczny R 2017 - wybrane dane finansowe

 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry