Audytor

Audytor

Zgodnie z treścią § 17 ust. 2 pkt 2.10 Statutu Spółki wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Wybór biegłego rewidenta przeprowadzany jest co roku w drodze konkursu spośród zebranych przez Zarząd ofert. Komitet Audytu dokonuje analizy zebranych ofert i rekomenduje jedną z nich Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu, podejmuje uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na dany rok.

W dniu 20 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Audytor został wybrany do przeglądu za I półrocze w latach 2014 - 2017 oraz badania sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za lata 2014-2017.

Firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130.

 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry