Audytor

Audytor

Zgodnie z treścią § 17 ust. 2 pkt 2.10 Statutu Spółki wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Zarząd, w tym „Sprawozdaniem z postępowania związanego z realizacją procedury wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych GK ELEKTROBUDOWA oraz oceny i analizy ofert”, wskazuje Radzie Nadzorczej dwie możliwości powierzenia zlecenia badania wraz ze wskazaniem uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Rekomendacja jest wolna od wpływów strony trzeciej i postanowień umownych z osobami trzecimi. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu, podejmuje uchwałę w sprawie wyboru na dany okres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W dniu 8 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14. Audytor został wybrany do przeglądu za I półrocze w latach 2018, 2019, 2020, 2021 oraz badania za lata 2018, 2019, 2020, 2021 sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wpisana pod numerem 144 na listę firm audytorskich  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry