Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Strona główna/Media/Aktualności /Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości
Aktualności 14 Czerwca 2021

Syndyk masy upadłości

ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości (sygn. akt X GUp 45/20)  

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Przedmiotem przetargu ofertowego jest:

sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości, w skład których wchodzą w szczególności:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Koninie i w Tychach,
 • prawo do nieruchomości w Tychach (ul. Serdeczna, KW nr KA1T/00060238/5)
 • prawa do nieruchomości w Koninie (ul. Przemysłowa, KW nr KN1N/00013390/8, KN1N/00058820/9 i KN1N/00074787/3)
 • prawo do zabudowanej budynkiem biurowym nieruchomości w Katowicach (ul. Porcelanowa 12, KW nr KA1K/00043349/3)
 • prawo do nieruchomości w Jaworznie (KW nr KA1J/00045200/0 i KA1J/00043493/6),
 • ruchome środki trwałe, przedmioty niskocenne, wartości niematerialne i prawne.

Przedmiot przetargu został szczegółowo opisany w Regulaminie przetargu oraz Opiniach określających wartość przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości (Opinie).

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 60 340 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto.

 

 

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 4 sierpnia 2021r. do godziny 16.00 do biura syndyka masy upadłości mieszczącego się w Katowicach (40-246), przy ul. Porcelanowej 12, I piętro. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.
 2. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG - ELEKTROBUDOWA”, z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 45/20 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG”.
 3. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości, prowadzony w mBank S.A., numer konta 06 1140 1078 0000 2520 9700 1002. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
 4. Ponadto wraz z ofertą na zakup przedmiotu przetargu oferent może złożyć ofertę dodatkową na zakup wchodzących w skład masy upadłości prawa do nieruchomości w Płocku (ul. Kobiałki, KW nr PL1P/00119678/5) i ruchomości szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu przetargu za ceny nie niższe niż wskazane tam ceny wywoławcze netto.
 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - komisarza w dniu 5 sierpnia 2021r., o godzinie 10.00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala numer 12.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Regulamin przetargu wraz z Opiniami dostępne są w biurze syndyka w Katowicach, ul. Porcelanowa 12.
 8. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 695-118-766 i 510-078-889 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz drogą elektroniczną pod adresami: , , sekretariat@elektrobudowa.pl.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf REGULAMIN przetargu ofertowego na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości 128.82KB Plik: REGULAMIN przetargu ofertowego na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości

udostępnij
do góry