Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Strona główna/Media/Aktualności /Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości
Aktualności 15 Września 2020

Przedmiotem przetargu ofertowego jest:

Prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą ENERGOTEST Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, numer KRS 92855.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 22 800 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

 

Warunki przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 8 października 2020r. do godz. 15.00 na adres biura syndyka masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12 (I piętro). W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura syndyka masy upadłości.
  2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - ENERGOTEST - ELEKTROBUDOWA”.
  3. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej rachunek bankowy ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości, prowadzony w mBank S.A., numer konta 06 1140 1078 0000 2520 9700 1002. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - komisarza w dniu 9 października 2020r., o godzinie 10.00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala numer 12.
  5. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  6. Regulamin przetargu oraz Opinię o wartości przedmiotu przetargu można przeglądać w biurze syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Porcelanowa 12 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu +48 32 25 90 100, +48 32 25 90 160 oraz na zapytania mailowe pod adresem .

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ENERGOTEST Sp. z o.o. informacje o Spółce 72.93KB Plik: ENERGOTEST Sp. z o.o. informacje o Spółce

udostępnij
do góry