Prognoza wyników Spółki i grupy kapitałowej na 2014 rok

Strona główna/Media/Aktualności /Prognoza wyników Spółki i grupy kapitałowej na 2014 rok
Aktualności 17 Kwietnia 2014

Zamówienia                                        -1 001,5 mln PLN 
Przychody ze sprzedaży                     -1 180,4 mln PLN 
Zysk netto                                                 - 23,6 mln PLN

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROBUDOWA SA
Przychody ze sprzedaży                   -1 233,8 mln PLN 
Zysk netto                                               - 23,0 mln PLN 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom  
ELEKTROBUDOWY SA                       - 23,0 mln PLN


Wysokość portfela zamówień oraz tendencje marż na rynku pozwalają przypuszczać, że lata 2015 i 2016 przyniosą zyski istotnie wyższe od prognozy roku bieżącego.
Przy sporządzaniu prognozy na 2014 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej Spółki ELEKTROBUDOWA SA, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie Spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

udostępnij
do góry