PKN ORLEN i Elektrobudowa postanowiły o rozstrzygnięciu sporu dot. Metatezy w arbitrażu i częściowym rozliczeniu należności

Strona główna/Media/Aktualności /PKN ORLEN i Elektrobudowa postanowiły o rozstrzygnięciu sporu dot. Metatezy w arbitrażu i częściowym rozliczeniu należności
Aktualności 8 Listopada 2019

Elektrobudowa oraz PKN ORLEN zawarły 8 listopada br. dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN ORLEN w łącznej kwocie 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro

Zapis na sąd polubowny poddaje spory i roszczenia powstałe w związku z realizacją umowy z 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN w Płocku pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa.

Zgodnie z treścią porozumienia, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Zamiarem PKN ORLEN oraz Elektrobudowy jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczonymi przez PKN ORLEN karami umownymi.

- Rozliczenie kontraktu w formie arbitrażu to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne dla obu stron. Postępowanie w sądzie arbitrażowym jest zdecydowanie krótsze niż w sądach powszechnych. Strony wyrażają wolę współpracy celem przeprowadzenia całego postępowania już w perspektywie roku, gdy tymczasem w sądach powszechnych podobne sprawy toczą się zazwyczaj kilka lat - mówi Jacek Podgórski, prezes Zarządu Elektrobudowy - Intencją Elektrobudowy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest doprowadzenie do całościowego i polubownego rozstrzygnięcia - dodaje prezes Elektrobudowy.

- W biznesie warto prowadzić dialog i szukać optymalnych rozwiązań, które mogą procentować w przyszłości. Zawarte porozumienie to szansa na szybsze sfinalizowanie rozliczeń pomiędzy obu spółkami, w efekcie powinno pozytywnie przełożyć się na działalność biznesową, w tym wyniki finansowe - podkreśla Józef Węgrecki, członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

Elektrobudowa przewiduje, że rozstrzygnięcie przed Sądem Arbitrażowym nastąpi w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Również 8 listopada PKN ORLEN oraz Elektrobudowa zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy dotyczącej instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN w Płocku. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej części wynagrodzenia w wysokości ok 14,63 mln zł oraz 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni roboczych po przedłożeniu przez Spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała część kwoty objętej porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Elektrobudowę wskazanych w porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu.

Zawarcie porozumienia z PKN ORLEN o zwolnieniu zatrzymanej części wynagrodzenia stanowi jeden z istotnych elementów negocjowanej obecnie przez Elektrobudowę z instytucjami finansującymi docelowej umowy ws. restrukturyzacji finansowania. Dla Stron z kolei, oba porozumienia mają istotne znaczenie w świetle dotychczasowej oraz przyszłej współpracy.

udostępnij
do góry