Komentarz Spółki do ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego

Strona główna/Media/Aktualności /Komentarz Spółki do ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego
Aktualności 10 Grudnia 2019

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 10 grudnia 2019 roku postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał tymczasowego nadzorcę sądowego do sporządzenia i złożenia sprawozdania ze stanu finansowego i majątkowego Elektrobudowy. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela - spółki Technik Polska sp. z o.o., którego wierzytelność wobec Elektrobudowy ma charakter sporny.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jednym z instrumentów dostępnych sądowi w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki, przy czym ustanowienie tymczasowego nadzorcy nie przesądza o zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, nie stanowi potwierdzania roszczeń wierzyciela przez Sąd ani nie jest tożsame z ogłoszeniem upadłości Spółki.

Sąd nie odniósł się jeszcze do stanowiska Elektrobudowy w sprawie spornego charakteru wierzytelności oraz zarzutów wobec działań wierzyciela, w tym zarzutu złożenia wniosku w złej wierze. Elektrobudowa oczekuje oddalenia wniosku przez sąd.

Roszczenie Technik Polska związane jest z realizacją projektu Metatezy i wynosi ok. 0,9 mln zł (przedmiotowa płatność nie została przez Spółkę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna i wymagalna), zaś kwota roszczeń Elektrobudowy dotychczas zgłoszonych wobec Technik Polska wynosi ok. 3,3 mln zł. Spółka złożyła wobec Technik Polska oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, jednak Technik Polska nie uznaje skuteczności takiego potrącenia. Obie spółki znajdują się w długotrwałym sporze dotyczącym wzajemnych roszczeń.

W ocenie Elektrobudowy sprawia to, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowy przez Technik Polska jest działaniem w złej wierze, mającym na celu wymuszenie płatności spornej wierzytelności.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego wiąże się z koniecznością uzyskiwania przez Zarząd Elektrobudowy jego zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną Spółki oraz możliwości podejmowania przez zarząd bieżących czynności. Elektrobudowa będzie również kontynuować prowadzony proces restrukturyzacyjny.

Elektrobudowa będzie kontynuować wszelkie dotychczasowe działania zmierzające do naprawy sytuacji finansowej. Spółka zamierza kontynuować rozmowy z instytucjami finansowymi w zakresie warunków docelowego finansowania, działania mające na celu  realizację emisji akcji serii F, rozmowy z klientami dotyczące warunków realizacji kontraktów oraz rozmowy z podwykonawcami i dostawcami  w zakresie porozumień regulujących termin i zasady spłaty jej zobowiązań.

Celem Elektrobudowy pozostaje jak najszybsze odzyskanie możliwości korzystania z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz pozyskanie finansowania w formie dłużnej i poprzez dokapitalizowanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, co umożliwi odbudowę portfela zamówień oraz pełną spłatę zobowiązań Spółki wobec jej wszystkich kontrahentów w najkrótszym możliwym terminie.

udostępnij
do góry