Elektrobudowa przystępuje do realizacji emisji akcji

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa przystępuje do realizacji emisji akcji
Aktualności 7 Października 2019

Zarząd Elektrobudowy zdecydował o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E. Podniesienie kapitału - poprzez emisję akcji serii F - to ważny element realizowanego przez Spółkę procesu stabilizacji finansowej.

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 września podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 11.059.130 nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy przy jednoczesnym zachowaniu prawa pierwszeństwa. Uchwała NWZ przewiduje przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej, tj. skierowanej do wybranych inwestorów, przy zachowaniu prawa pierwszeństwa, czyli prawa do uczestnictwa w emisji dla inwestorów posiadających na dzień 19 sierpnia 2019 r. co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub inwestorów zaproszonych przez Zarząd do udziału w procesie bookbuildingu, czyli budowania księgi popytu, w tym wszystkich akcjonariuszy obecnych na NWZ w dniu 23 września 2019 r. Zgodnie z podjętą uchwałą cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20 proc. średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu bookbuildingu. Firmą inwestycyjną obsługującą emisję akcji serii F został Millennium Dom Maklerski.

Pod koniec lipca 2019 r. w porozumieniu z instytucjami finansującymi Zarząd podjął m.in. decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora branżowego i przeprowadzeniu emisji akcji skierowanej do takiego podmiotu. Zgodnie z przekazywanymi informacjami Spółka planuje obecnie pozyskać dodatkowy kapitał w wysokości do ok. 70 mln zł z emisji akcji i obligacji.

- Emisja akcji serii F to jeden z elementów konsekwentnie realizowanego przez Zarząd Spółki procesu stabilizacji finansowej, którego celem jest poprawienie płynności, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami i docelowo - zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień, w tym źródeł ich finansowania. Z emisji akcji serii F chcielibyśmy pozyskać 40 mln zł, po uwzględnieniu mechanizmu ustalania ceny tej emisji zdefiniowanego przez uchwałę NWZ - wyjaśnia Jacek Podgórski, Prezes Zarządu Elektrobudowy. - Emisja serii F nie wyczerpuje naszego zapotrzebowania kapitałowego, dlatego pracujemy równolegle nad finansowaniem o charakterze pomostowym, w tym nad emisją obligacji. Zarówno emisję akcji serii F, jak i obligacji chcemy przeprowadzić w najkrótszym możliwym terminie - dodaje Jacek Podgórski.

Pozyskanie nowego kapitału jest jednym z koniecznych warunków umożliwiających podpisanie umowy restrukturyzującej finansowanie. Spółka intensywnie pracuje z bankami i ubezpieczycielami nad stworzeniem struktury finansowania umożliwiającej szybką poprawę sytuacji płynnościowej Elektrobudowy, otrzymanie dodatkowych wpływów gotówkowych w formie zwolnienia środków zablokowanych z tytułu rozliczeń w ramach kontraktów i zabezpieczeń bankowych w kwocie do ok. 25 mln zł oraz zawarcie do końca października umowy restrukturyzującej finansowanie przywracającej limity gwarancyjne do poziomu min. 340 mln zł i utrzymanie limitów kredytowych na poziomie 45 mln zł. Porozumienie z instytucjami finansującymi ma zawierać warunki krótko- i długoterminowych zasad współpracy, pozwalających Elektrobudowie na korzystanie z tych produktów umożliwiających realizację obecnych kontraktów oraz zwiększenia możliwości pozyskiwania nowych zamówień w przyszłości.

- W najbliższych dniach Elektrobudowa zamierza opublikować strategię działań, która w ocenie Zarządu doprowadzi do trwałego odzyskania przez Spółkę rentowności. Dokument będzie opisywał również planowane na lata 2019-2021 działania w zakresie restrukturyzacji finansowej i operacyjnej - informuje Prezes Jacek Podgórski.

Jednocześnie z decyzją o przystąpieniu przez Spółkę do realizacji emisji akcji serii F, Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od wykonania uchwały o emisji serii E przegłosowanej przez ZWZ w dniu 13 czerwca 2019 r. Decyzja ta podyktowana była szeregiem czynników, które zaistniały od dnia podjęcia uchwały. Akcje serii E miały stanowić 20% kapitału Spółki i miały zaspokoić jej zapotrzebowanie na kapitał w takim zakresie, aby w połączeniu z negocjowaną umową restrukturyzacyjną zapewnić Elektrobudowie  finansowanie bieżącej działalności.

- W toku prowadzonych prac nad analizą potrzeb kapitałowych przy jednoczesnym pojawieniu się nowych czynników zewnętrznych, takich na przykład jak uruchomienie przez Tauron Ciepło gwarancji bankowych, oszacowaliśmy zapotrzebowanie kapitałowe, które nie mogło być pokryte wyłącznie ze środków z emisji akcji serii E. W związku z tym zaproponowaliśmy dodatkowe podniesienie kapitału w ramach znacznie większej emisji akcji serii F, ostatecznie rezygnując z przeprowadzenia emisji akcji serii E - wyjaśnia Jacek Podgórski. - W związku z faktem, że w planach Spółki było przeprowadzenie dwóch emisji akcji, w tym emisji akcji serii E i znacznie większej emisji akcji serii F, niemożliwe było przeprowadzenie emisji akcji serii E bez ustalenia parametrów dużej emisji akcji serii F. Ze względu na ryzyko znaczących różnic cenowych obu emisji, bez dookreślenia na sztywno ceny emisji akcji serii F, inwestorzy nie byliby w stanie podjąć decyzji co do uczestniczenia w emisji akcji serii E, stąd decyzja o odstąpieniu od niej. Zdecydowaliśmy się skoncentrować na większej emisji serii F, umożliwiającej pełniejsze zaspokojenie potrzeb płynnościowych Spółki - dodaje Jacek Podgórski.

W celu umożliwienia akcjonariuszom Elektrobudowy, którym przysługuje (określone w uchwale o serii F) prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji Spółka wezwała uprawnionych inwestorów objętych pierwszeństwem do przedstawienia - w terminie do trzech dni roboczych, tj. do 9 października - do Millennium DM dokumentu, wystawionego przez właściwe inwestorowi biuro maklerskie lub dom maklerski, potwierdzającego stan posiadania akcji spółki na dzień 19 sierpnia 2019 r.

udostępnij
do góry