Elektrobudowa konsekwentnie realizuje plan stabilizacji finansowej

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa konsekwentnie realizuje plan stabilizacji finansowej
Aktualności 2 Sierpnia 2019
  • Spółka podpisała kolejne porozumienie z instytucjami finansującymi przedłużające okres standstill
  • Realizowana jest emisja akcji serii E, uchwalona przez Walne Zgromadzenie 13 czerwca br.
  • Równocześnie Zarząd przygotowuje nową emisję akcji serii F, skierowaną do inwestorów branżowych i finansowych
  • Emisje akcji pozwolą ustabilizować płynność finansową i są elementami uzgodnień z instytucjami finansowymi

Elektrobudowa podpisała 31 lipca umowę zmieniającą do umowy z instytucjami finansującymi działalność spółki w sprawie finansowania (umowa standstill), obowiązującą obecnie do 17 września br. Na mocy tej umowy Elektrobudowa zobowiązała się, że do 20 sierpnia br. potencjalny inwestor przedstawi parametry i warunki dokapitalizowania, a do 30 sierpnia br. spółka uzgodni z bankami i ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania.

 

Do umowy zmieniającej 31 lipca br. przystąpiły lub złożyły stosowne oświadczenie wszystkie instytucje finansujące, tj. banki: Bank Handlowy, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Polska oraz ubezpieczyciele: Vienna Insurance Group, PZU, KUKE, TUiR Allianz Polska, Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia TUiR. Banki PKO BP i PEKAO oraz ubezpieczyciele Generali i Wiener posiadają ze spółką odrębne porozumienia. Pierwotna umowa standstill obejmowała wszystkie powyżej wskazane instytucje finansujące i została zawarta 28 maja br., najpierw z bankami, a w kolejnych turach przystąpili do niej również ubezpieczyciele.

 

Pod koniec lipca (26-go) Zarząd Elektrobudowy (po analizie sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań finansowych, w tym potencjału wsparcia ze strony instytucji obecnie finansujących spółkę, a także podmiotów spoza tego grona) podjął decyzję o kontynuacji analiz wybranych opcji finansowania, w tym: przeprowadzenia emisji akcji, zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 czerwca br., rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora branżowego i przeprowadzenia kolejnej emisji akcji skierowanej do niego, pozyskania finansowania dłużnego oraz podjęcia działań w obszarze uzyskania wolnych limitów gwarancyjnych na satysfakcjonującym poziomie.

 

W wyniku tych analiz Zarząd Elektrobudowy zdecydował 1 sierpnia o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku którego znajdzie się punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w przedziale od 32 do 66 proc. udziału w podwyższonym o tę emisję kapitale zakładowym.

 

 - Jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem sprawnego i transparentnego procesu, biorącego oczywiście pod uwagę interes dotychczasowych akcjonariuszy - mówi Jacek Podgórski, prezes Zarządu Elektrobudowy. -  Nową emisję akcji serii F planujemy skierować do inwestora lub inwestorów branżowych lub finansowych. Emisja akcji serii F do 66 proc podwyższonego kapitału zakładowego jest jedną z dostępnych opcji finansowania działalności spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w najbliższym czasie, a w projektach uchwał znajdą się dodatkowe szczegóły na temat planowanej nowej emisji akcji. Podejmowane przez nas działania stanowią konsekwentną realizację, uzgodnionego z interesariuszami, planu stabilizacji finansowej spółki.

Elektrobudowa równolegle prowadzi prace związane z realizacją uchwały ZWZ z 13 czerwca br., dotyczącej emisji akcji serii E do 20 proc. kapitału zakładowego. ZWZ Elektrobudowy podjęło wówczas uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 proc. istniejącego kapitału, czyli do 1.899.040 zł, poprzez emisję do 949.520 nowych akcji serii E. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą spółki i nie może być niższa więcej niż o 5 proc. od średniej ceny z jednego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia budowy księgi popytu. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez Zarząd spółki, z zachowaniem prawa pierwszeństwa. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji mają inwestorzy posiadający co najmniej 0,5 proc. głosów w spółce na dzień 31 lipca 2019 r.

 

- Pozyskane z obu emisji środki pozwolą zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy, konieczny do płynnego finansowania bieżącej działalności, ustabilizowania współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawią wskaźniki płynności, co jest oczekiwane przez otoczenie spółki. Środki z emisji pozwolą także zwiększyć potencjał spółki w pozyskiwaniu nowych wyselekcjonowanych kontraktów z satysfakcjonującymi marżami - podkreśla Jacek Podgórski. -Jesteśmy w kontakcie z interesariuszami spółki. Uzgadniamy z nimi optymalną dla wszystkich stron strukturę finansowania, a planowane emisje akcji są jednym z elementów uzgodnień z instytucjami finansującymi. Prowadząc rozmowy widzimy wśród naszych Partnerów zrozumienie i chęć współpracy, czego przykładem jest kolejne porozumienie z instytucjami finansującymi. Wszyscy działamy w przekonaniu, że Elektrobudowa jest cennym aktywem o unikalnych w naszym regionie kompetencjach i mimo obecnych zawirowań zdołamy wypracować rozwiązanie, które pozwoli na przywrócenie spółce stabilności finansowej.

 

udostępnij
do góry