Nasze wartości

Podstawę naszej etycznej kultury organizacyjnej stanowią wartości wyznaczające ramy dla określonych zachowań, których chcemy przestrzegać wewnątrz firmy (w tym dotyczących kontaktów ze współpracownikami i korzystania z zasobów firmy) oraz w relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

Zgodność

Stosujemy zasady compliance, tj, działamy w zgodzie z przepisami, honorujemy i przestrzegamy wszelkich powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. Podstawę naszego działania stanowi przestrzeganie prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów na obszarze państw, w których firma prowadzi swoją działalność. W naszej pracy przestrzegamy ponadto wszelkich regulacji korporacyjnych obowiązujących w spółce, a także obowiązujących norm zwyczajowych. Stale monitorujemy zmiany w obowiązujących przepisach prawnych i dostosowujemy organizację do wprowadzanych zmian oraz monitorujemy postrzeganie przepisów prawa i naszej organizacji.

Odpowiedzialność i uczciwość

Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Podstawę naszego działania stanowi przestrzeganie prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których firma prowadzi swoją działalność. Działamy w zgodzie ze standardami etycznymi i nie osiągamy korzyści osobistych kosztem innych i kosztem firmy. Uczciwość, zawodowe kompetencje i troska o dobro Spółki to cechy, na których opiera się nasza reputacja.

Przejrzystość

Przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego, a dialog z partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, uczciwy, przejrzysty i otwarty. Dbamy, by przekazywane naszym interesariuszom informacje były rzetelne, terminowe, kompletne i zgodne z rzeczywistością. Nie dopuszczamy do świadomego zniekształcania faktów, zamiarów, ani opinii, a tym samym do celowego wprowadzania w błąd.

 

Profesjonalizm

Dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie naszych kompetencji oraz pozyskiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Uznajemy, że zapewnienie najwyższej jakości naszych produktów i usług, ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a jej interesariuszami. Dbamy o to, by mechanizmy zarządzania były na najwyższym poziomie i bierzemy odpowiedzialność za konsekwencje swoich decyzji i działań.

 

Dążenie do sukcesu i ciągły postęp

Wyznaczamy sobie i realizujemy ambitne cele, możliwe do osiągnięcia dzięki orientacji na innowacyjność i wolę osiągnięcia sukcesu. Wychodzimy z inicjatywą, działamy odważnie i z zaangażowaniem, aktywnie dążąc do zmian na lepsze, usprawniając procesy i ograniczając błędy. Wszelkie niepowodzenia traktujemy jako okazję do refleksji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków na przyszłość.

 

Współdziałanie

Wierzymy, że jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, łącząc nasze indywidualne mocne strony. Z szacunkiem odnosimy się do swoich współpracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Budujemy pozytywne, partnerskie relacje, kierując się dobrymi intencjami i wzajemnym zaufaniem. Doceniamy wartość płynącą z różnorodności zespołów. Dzielimy się informacjami, wiedzą i doświadczeniem, szukając wspólnych rozwiązań przybliżających do osiągnięcia celów firmy. Zamiast rywalizacji, wybieramy możliwość współpracy - zarówno we własnych zespołach, w całej Spółce i w grupie kapitałowej.

do góry