Raporty

ELEKTROBUDOWA SA jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1996 roku wypełnia obowiązki informacyjne polegające na przekazywaniu do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych określonych informacji, umożliwiając inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

 

 

Oprócz raportowania finansowego stosujemy także raportowanie pozafinansowe.

Podsumowanie całokształtu podejmowanych przez Spółkę działań w obszarze CSR zawarte zostało w Oświadczeniu Grupy Kapitałowej i Spółki ELEKTROBUDOWA SA na temat informacji niefinansowych za 2018 rok, stanowiącym wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z Dzialalności ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2018 rok. Oświadczenie opracowane zostało w oparciu o wytyczne StandarduInformacji Niefinansowych (SIN) i koncentruje się na tych aspektach, które stanowią odbicie znaczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych organizacji

do góry