Ochrona środowiska

Strona główna/CSR/Nasze podejście/Ochrona środowiska

W swojej działalności podejmujemy działania zorientowane na ochronę środowiska naturalnego.

Stosujemy rozwiązania i działania oparte na certyfikowanym systemie zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001, które spełniają wymogi krajowych i europejskich przepisów prawnych, a nierzadko wykraczają poza nie. Co roku opracowujemy Program Zarządzania Środowiskowego, zawierający cele i zadania, których wypełnienie ma przyczyniać się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Przed przystąpieniem do realizacji nowych projektów identyfikujemy tzw. aspekty środowiskowe, tj. elementy działań organizacji, wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem, np. hałas, emisje do powietrza, wytwarzane odpady, zużycie energii oraz ich wpływ na środowisko. Oceniamy je, rejestrujemy i dążymy do takiego sterowania procesami, aby wyeliminować lub ograniczyć ich negatywny oddziaływanie.

W zakładach produkcyjnych stawiamy na najlepsze dostępne technologie, umożliwiające zachowanie czystości produkcji, czyli systematyczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczanie surowców, energii i wody, oczyszczanie ścieków oraz zapobieganie awariom.

do góry