Nasze podejście

Strona główna/CSR/Nasze podejście

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój stanowi jeden z istotnych elementów strategii ELEKTROBUDOWY SA. Nasze podejście ukierunkowane jest na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi naszymi działaniami, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, polityki pracy, zaangażowania społecznego oraz transparentności działania w środowisku biznesowym.

 

Nasza strategia środowiskowa zakłada zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalną gospodarkę odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami oraz ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Zidentyfikowaliśmy istotne obszary bezpośredniego i pośredniego wpływu swojej działalności na środowisko, co pozwala nam na podjęcie skutecznych działań służących ograniczeniu skali oddziaływania na bioróżnorodność w miejscach prowadzenia naszej działalności oraz ograniczeniu zużycia surowców, wody, paliw i energii. W swoich zakładach stosujemy najlepsze dostępne technologie, umożliwiające zachowanie czystości produkcji, czyli systematyczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczanie surowców, energii i wody, oczyszczanie ścieków oraz zapobieganie awariom. Cały czas wdrażamy nowe technologie i procedury zwiększające czystość produkcji oraz inwestujemy w doskonalenie jakości produktów, aby ich użytkowanie wiązało się z jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska.

 

Realizując politykę pracy, kierujemy się standardami przewidzianymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. Uznajemy, że pracownicy mają prawo zrzeszania się oraz prowadzenia negocjacji zbiorowych. Współpracujemy z partnerami społecznymi, podejmujmy działania zapobiegawcze w zakresie BHP, przeciwdziałamy utracie pracy, ustalamy uczciwe zasady wynagradzania i stosujemy świadczenia wykraczające poza przywileje wynikające z regulacji prawnych, jak również procedury rozpatrywania skarg i zażaleń oraz postępowania dyscyplinarnego.

 

Zależy nam na angażowaniu interesariuszy oraz na współpracy ze społecznościami lokalnymi. Staramy się prowadzić politykę otwartej komunikacji realizując konsultacje społeczne związane z prowadzoną działalnością operacyjną oraz niezwłocznie powiadamiać lokalne społeczności o potencjalnych zagrożeniach.

 

 


Mając na względzie transparentność działań, na bieżąco informujemy naszych akcjonariuszy o prowadzonej działalności biznesowej oraz sytuacji ekonomiczno - finansowej.

 

 

 

 

 

do góry